Poslání, cíle, zásady

Poslání služby

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby seniorům se sníženou soběstačností, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nebo vysokého věku již nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Svým působením usiluje o zajištění jejich plnohodnotného života, poskytuje nutnou pomoc a podporu a snaží se o zvyšování, případně o udržení stávající soběstačnosti.

Cíle služby

 • Vytváření podmínek pro důstojný život uživatelů.
 • Poskytování kvalitní péče dle individuálních potřeb uživatelů.
 • Podpora aktivity uživatelů a rozvoje jejich samostatnosti.
 • Podpora k zachování kontaktů s rodinami a společenským prostředím.

Zásady služby

 • Osobitý, empatický a uctivý přístup k uživatelům v rámci rovného postavení uživatele a zaměstnance.
 • Respektování a ochrana práv uživatele.
 • Zachování možnosti svobodného rozhodování.
 • Podpora k stanovení cílů uživatele a naplňování jeho individuálních potřeb.
 • Motivace k aktivizačním činnostem.
 • Ochrana osobních a citlivých údajů uživatele.
 • Poskytování sociální služby bez diskriminace – tzn. ať je zájemce jakékoliv rasy, pohlaví, politické příslušnosti a náboženství apod.
 • Týmová spolupráce personálu, vstřícnost a podpora mezilidských vztahů.
 • Podpora k sebevzdělávání personálu.
 • Vzájemná spolupráce s vedením a adekvátní odměňování za práci.
 • Vytváření pravidel a postupů, které umožní poskytování kvalitní služby.